x

קהל גדול נאסף סביבי

קהל גדול נאסף סביבי 

ראשית, הראיתי למיסיונרים שהם מצטטים לא נכון את ספר ויקרא, לא רק בהשוואה למקור בעברית אלא אפילו בהשוואה לתרגום לאנגלית