پاسخ یهودی به مبلغان – فارسی

The Jewish Response to Missionaries - Farsi

با بیش از 360،000 در چاپ و در دسترس در هشت به زبان های دیگر، پاسخ یهودی به مبلغان به زبان فارسی کتاب روشن، موجز و آسان به خواندن و یک منبع عالی برای پدر و مادر، دانش آموزان، نوجوانان، مربیان و خاخام است. اطلاعات آن آموزشی، موثر و تلقیح عالی در برابر تلاش های تبلیغی است.

Jews for Judaism: The Response to an Urgent Need

The Jewish Response to Missionaries – Counter-Missionary Handbook
Foreword

For many years I have been familiar with the fine international organization, Jews for Judaism. Its founder and West Coast director, Rabbi Bentzion Kravitz, has worked arduously within the Jewish community to offer counseling services and educational material to counter the arguments of missionary claims.