پاسخ یهودی به مبلغان – فارسی

The Jewish Response to Missionaries - Farsi

با بیش از 360،000 در چاپ و در دسترس در هشت به زبان های دیگر، پاسخ یهودی به مبلغان به زبان فارسی کتاب روشن، موجز و آسان به خواندن و یک منبع عالی برای پدر و مادر، دانش آموزان، نوجوانان، مربیان و خاخام است. اطلاعات آن آموزشی، موثر و تلقیح عالی در برابر تلاش های تبلیغی است.